Exempel på försäkringar vi förmedlar

Egendomsförsäkring

Försäkring av egendom såsom byggnad, lager, kontorsmaterial, ritningar, arkivalier etc. Inför försäkringsperioden ska värden för respektive delar anges. Försäkringen skyddar mot utifrån kommande skada såsom brand, vatten och inbrott. S.k. Allrisk kan tillägg tecknas för ett bredare skydd. För att skydda maskinparken mot inifrån kommande skador (dock ej slitage) kan tillägg tecknas för maskinskadeförsäkring.

Definitionerna, liksom undantagen, är viktiga att läsa. Exempelvis definieras inte tält eller plasthallar som byggnad och är därmed per automatik undantagna egendomsförsäkring. Skydd för dessa kan tecknas mot tilläggspremie.

Avbrottsförsäkring

Varför har man en avbrottsförsäkring?

Avbrottsförsäkringen ersätter förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag pga. en ersättningsbar egendomsskada.

Avbrottsförsäkring

Om man t.ex. har en tillverkande industri som drabbas av en brand så kan det ta tid att komma igång med verksamheten igen då lokalen måste saneras och återställas. Under avbrottstiden ersätter försäkringen det försäkringsmässiga täckningsbidraget vilket innebär företagets omsättning minskat med rörliga kostnader.

Det som då återstår och ersätts av försäkringen är fasta kostnader och eventuell vinst.

Ansvarstiden är normalt 12 månader men kan förlängas och vanligtvis då vid tillverkande verksamhet till 24 månader.

Karens.

Begreppet karens innefattar självrisk.

Allmänt & produktansvar

Försäkringen utreder om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandlar, företräder försäkringstagaren vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt ersätter skadeståndsansvar för den person- eller sakskada som försäkringstagarens produkt orsakar tredje man.

Läs mer Läs hela!

Professionsansvar

Professionsansvarsförsäkringen är ett komplement till den allmänna ansvarsförsäkringen och hjälper till vid skadeståndskrav som riktas mot den försäkrade.

Att hantera ett skadeståndskrav på egen hand kan vara svårt rent praktiskt, men även betungande rent ekonomiskt. Det speciella för en professionsansvarsförsäkring är att den ger skydd vid ”rådgivande verksamhet” och dess typiska risk att orsaka ren förmögenhetsskada. Dessa skador är ofta både juridiskt komplicerade och dyra.

När du har försäkringen för professionsansvar hjälper försäkringsbolaget till med att:

• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra företagets talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna
• betala det skadestånd som företaget är skyldigt att betala.

Konsultansvar

Konsultansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person-, sak och ren förmögenhetsskada enligt ABK och enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler men gäller inte för ersättningsskyldighet, enligt åtagande därutöver.

Försäkringsbolaget åtar sig

– vid skada som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk

– gentemot den försäkrade att

– utreda om skadeståndsskyldighet föreligger

– förhandla med den som kräver skadestånd

– föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt att

– betala inom försäkringsbeloppet det skadestånd som överstiger avtalad självrisk som den försäkrade är skyldig att utge enligt ABK och i övrigt gällande skadeståndsrätt.

VD & Styrelseansvar

Anledningen till att en sådan försäkring tecknas är att VD och styrelseledamot och även andra ledande befattningshavare inom företagen i många situationer har ett personligt ekonomiskt ansvar. Kraven på företagsledare blir alltmer omfattande och även för privatägda bolag ökar riskerna för att en styrelseledamot personligen hålls ansvarig för felaktiga ledningsbeslut.

Denna personkrets kan bli skadeståndsansvarig enligt reglerna i t.ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen och även på andra grunder såsom bristande finansiell rapportering, oriktig framställan, brott mot myndighetsföreskrifter, konkurs- och insolvenssituationer och felaktig personalhantering. Skadeståndskravet kan framställas av såväl företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda.

Skadeståndet kan uppgå till mycket höga belopp och ersätts inte av den allmänna ansvarsförsäkringen. En VD&Styrelseförsäkring ersätter skadestånds- och rättegångskostnader.

Transportförsäkring

Varuförsäkring/Godsförsäkring

En varuförsäkring är det enda sättet att försäkra det fulla värdet av gods som förstörts eller försvunnit under transport eller under tillhörande lastning/lossning.

Transportöransvarsförsäkring

Transportörens ansvarsförsäkring kräver vållande samt är dess ersättning begränsad enligt lagar och konventioner. Med ett eget årsavtal har företaget kontroll på premien som är fast och vilka försäkringsvillkor som är tillämpliga.

Försäkringen innefattar samtliga transporter av angivet varuslag som sker på egen risk enligt tillämpade leveransvillkor under året.

Även transporter till och från utställning, lyft, interna transporter, transporter mellan försäkringsställen och med egna bilar liksom transporter av verktyg och produktionsmaskiner kan försäkras. Vid banktransaktioner såsom remburser är varuförsäkring ett krav.

Transportöransvarsförsäkring

Detta är en ansvarsförsäkring som tecknas av åkerier och transportörer. Transportörer har ett begränsat skadeståndsrättsligt ansvar enligt internationella lagar och konventioner.

Transportöransvarsförsäkring

Vilken lag/konvention som blir tillämplig beror på dels transportmedel (flyg, bil, järnväg eller båt) och dels inom vilket geografiskt område transporten går.

Oavsett lag/konvention gäller att transportören måste varit vållande för att ersättning skall utgå till varuägaren.

Ersättningen är begränsad per kilo av godset, och anges i SDR, d.v.s. dragningsrätter. För att fastställa ersättningen måste man se till vilken lag eller konvention som är tillämplig.

Tjänstereseförsäkring

En tjänstereseförsäkring tecknas på årsavtal för samtliga anställda i företaget och kan även inkludera styrelsemedlemmar. Försäkringen avser att skydda anställda under resor i tjänsten .

Försäkringen ersätter kostnader för skador både vad gäller person- och egendom, t.ex. sjukdom och olycksfall, invaliditet- och dödsfall, reseavbrott, bagageskydd, försening, ansvar, samt självriskskydd gällande hem-, villahem- och bilförsäkring. Försäkringen kan kompletteras med avbeställningsskydd. Med försäkringen följer tillgång till medicinsk support dygnet runt allla dagar i veckan hela året.

Entreprenadförsäkring

Försäkring för byggföretag, entreprenadföretag och anläggningsföretag

Försäkringen innehåller det grundskydd ett dylikt företaget behöver för sin verksamhet. Den omfattar företagets egendom både på hemmastället och arbetsområdet samt under transporter.

Byggherreansvar

Försäkring med skydd mot bl.a. skadeståndsanspråk i samband med byggnads- och anläggningsarbete.

En byggherre kan t.ex. råka ut för att få betala skadestånd till grannar och andra för skada och intrång i samband med byggnads- eller anläggningsarbete. Med byggherre menas den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning entreprenaden utförs. Byggherreansvar täcker även övertaget byggherreansvar.

När du har försäkringen för byggherreansvar hjälper försäkringsgivaren till med:

• utreder om byggherren ska betala skadestånd
• förhandlar med den som kräver skadestånd
• för byggherrens talan i domstol och betalar rättegångskostnaderna
• betalar skadeståndet

IP försäkring-Immateriella rättigheter

Immaterialrätt innefattar en mängd rättigheter såsom patent, varumärken, design, upphovsrätter, affärshemligheter och domännamn. IP-rättigheter utgör en allt större del av ett företags värde, då industrin och företagen rör sig alltmer mot en kunskapsbaserad ekonomi.

Immaterialrätt skapar ett värde i sig och är ofta en katalysator för investeringar och handel på samma sätt som vanliga tillgångar är. Dessa rättigheter, hur starka eller kända de än är, är sårbara och behöver skyddas.

Läs mer Läs hela!

Kidnap & Ransom

En försäkring för företag och dess anställda som verkar i riskländer eller har andra utsatta positioner. Dit bland annat Mexico, Latinamerika, forna öststatsländerna och Ryssland tillhör.

Denna försäkring ska endast ett fåtal personer inom företaget känna till. Vid en kidnappning, eller hot om sådan, krav på lösensumma etc. sätts specialutbildade agenter (oftast från US Marin Force, CIA eller FBI) för att förhandla och utreda. Lösensumma, förhandling och krishjälp är exempel på kostnader som försäkringen ersätter.

Förmögenhetsbrott

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen skyddar företaget mot ekonomisk förlust till följd av att någon inom eller utom organisationen begått en brottslig handling. Ersättning utbetalas för kostnader att utreda, företräda och förhandla. Skadestånd kan utbetalas till tredje man för skador som anställd åsamkat.

Även kostnader för rekonstruktion av data och kontraktuella viten kan ersättas av denna försäkring beroende på försäkringsvillkor.

Motorfordonsförsäkring

Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag och tecknas vanligen lokalt i varje land. Den ersätter de skador ett fordon orsakar på personer och andras fordon. I trafikförsäkringen ingår halvförsäkring som bl a även innefattar rättsskydd-, brand-, glas-, stöld- och maskinskadeförsäkring. Helförsäkring består av både trafik – och halvförsäkring samt ersätter skador på den egna bilen.

Beroende på antalet fordon som ska försäkras kan företaget antingen teckna enskilda försäkringar för vart och ett av fordonen, eller ett flerfordonsavtal. Med det senare alternativet får fordon som köps och säljs under försäkringsperioden automatiskt skydd från den dag företaget står registrerad som dess ägare.

Upp till toppen!